Livsmiljöbarometern

Vattnet

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns arbete kopplade till de fem nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Umeås grundvattentillgångar håller hög klass och vi har särskilt goda förutsättningar att leverera dricksvatten av högsta kvalitet. Kommunens sjöar och vattendrag ger umeborna möjligheter till rekreation och friluftsliv, inte minst fiske är en populär fritidssysselsättning. Därför är det angeläget att uppnå och behålla sjöar och vattendrag med god livsmiljö och vattenstatus. Längs Umeås kust skapar den pågående landhöjningen ständigt nya naturmiljöer som bland annat är viktiga som lekplats för fisk.

Delområden

Statusen på våra vatten

Delområde A.7.1 Miljö- och hälsoskydd har tagit prover i Umeås sjöar sedan 80-talet och har specifikt följt den ekologiska statusen hos 23 sjöar. Resultaten visar att i 19 sjöar behöver vattenkvaliteten förbättras.


Våra stränder

Delområde A.7.2 Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje inom Umeå kommun ska inte minska.


Avlopp

Delområde A.7.3 Många små avloppsanläggningar behöver åtgärdas i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Miljökvalitetsmål

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Huvudområde A.7
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.