Livsmiljöbarometern

Staden

Här kan du läsa om miljösituationen i Umeå jämfört med kommunens och Sveriges miljömål för God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Målen ska bidra till att göra livsmiljön i Umeå god och hälsosam.

För att utveckla staden på ett hållbart sätt pågår en förtätning av Umeå. Detta ger bl.a. en mer effektiv markanvändning och förutsättningar för invånarna att resa hållbart. I en förtätad stad blir tillgången till grönområden allt viktigare. För att det ska vara en bra livsmiljö i staden ska invånarna inte utsättas för ohälsosamma luftföroreningar eller buller. Avfallet ska minska och återvinnas.

Delområden

Markanvändning

Delområde A.6.1 För att ordna en infrastruktur och en grönstruktur som behövs för hållbar stadsutveckling behöver rätt mark användas till rätt ändamål. En stad består inte bara av sina byggnader utan till stor del av utrymmena mellan husen. Förtätning kan leda till att möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskar.

Transporter

Delområde A.6.2 Transporter med motorfordon står för en stor och ökande andel av miljöpåverkan. Det gäller att minska den påverkan, i staden där luftföroreningar och buller ger hälsoproblem, men också i stort för att spara resurser och minska klimatpåverkan.

Buller

Delområde A.6.3 Buller i staden kommer främst från väg- tåg- och flygtrafik. Buller inomhus kan störa sömn och koncentration m.m. Buller utomhus bidrar till stress och minskar trivseln. Samhällsbuller bidrar också till risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Vid förtätning av staden ökar bullret i gatumiljö samtidigt som gårdar och inomhusmiljöer kan göras tystare.

Avfall och kemikalier

Delområde A.6.4 Avfall är både resursslöseri och ett miljöproblem i sig, särskilt avfall som innehåller farliga ämnen.
I första hand ska avfall förebyggas. Avfallshanteringen behöver vara enkel att använda för konsumenterna. Resurserna i det avfall som uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö ska minimeras.

Miljökvalitetsmål

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.
Huvudområde A.6
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.