Livsmiljöbarometern

Naturen

Här hittar du information om Umeå kommuns arbete kopplat till miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.

Naturen tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster, dvs. nyttor för samhället, som i de flesta fall är kopplade till biologisk mångfald. Skogarna är inte bara en källa till virke, utan också viktiga rekreationsmiljöer. Tillgång till skogar och andra naturmiljöer är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Ett öppet och attraktivt kulturlandskap förutsätter ett levande jordbruk som främjar den biologiska mångfalden, t ex på artrika betesmarker.

Delområden

Odlingsmark

Delområde A.8.1 Ett levande jordbruk är en garant för bevarandet av ett öppet och attraktivt kulturlandskap. Möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk ska därför inte försämras och odlingsmark bör inte tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar annat än för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Biologisk mångfald

Delområde A.8.2 Enligt de övergripande målen för en hållbar utveckling i Umeå ska den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas så att inga ytterligare arter försvinner från Umeås fauna och flora.

Skog

Delområde A.8.3 Skogarna är inte bara en källa till virke, utan också viktiga rekreationsmiljöer. Tillgång till skogar och andra naturmiljöer är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Miljökvalitetsmål

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Huvudområde A.8
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.