Livsmiljöbarometern

Luften och klimatet

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns arbete kopplat till de nationella miljömålen Frisk luft, God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan samt Skyddande ozonskikt.

Vår livsstil, hur vi reser, bor, konsumerar och vad vi äter får påverkan på klimatet, miljön och vår hälsa.

Delområden

Luft

Delområde A.5.1 Luften i centrala Umeå är inte så bra som vi skulle önska. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids i centrala Umeå på den mest trafikerade gatan Västra Esplanaden. Utvecklingen går dock åt rätt håll och trenden är att luften blir bättre.

Energi och klimat

Delområde A.5.2 Trots en ökande befolkning har energianvändningen och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen varit på en relativt konstant nivå sedan 1990. En stor utmaning är transportsektorns klimatpåverkan som fortfarande domineras av fossila drivmedel, utbyggnaden av fjärrvärme och ökad användning av biobränsle har minskad utsläppen från bostadssektorn.

Transporter/resande

Delområde A.5.3 Transporter med motorfordon står för en stor och ökande andel av miljöpåverkan. Det gäller att minska den påverkan, i staden där luftföroreningar och buller ger hälsoproblem, men också i stort för att spara resurser och minska klimatpåverkan.

Miljökvalitetsmål

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Huvudområde A.5
Sidan uppdaterad: 2016-10-21

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.