Livsmiljöbarometern

Livsvillkor

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de nationella Folkhälsomålen: 1. Det tidiga livets villkor, 2. Kompetenser, kunskaper och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter samt 7. Kontroll, inflytande och delaktighet.

I Umeå kommun ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och social bakgrund ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden. Alla ska ha möjlighet till utbildning, jämlika levnadsvillkor, möjlighet till meningsfullt arbete samt en rimlig privatekonomi. Utöver detta ska barnfattigdomen halveras.

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsBarnfattigdom

Delmål B.1.1 Barnfattigdomen ska halveras

Osäkert om målet kan uppnåsUtbildning

Delmål B.1.2 (a) Andelen av befolkningen med hög utbildningsnivå ska öka. (b) Alla som går ut årskurs 9 ska ha godkända betyg.

Delmålet är uppnåttDelaktighet och inflytande

Delmål B.1.3 Antal medborgare som deltar i valet ska öka.

Delmålet kan uppnåsEkonomisk trygghet

Delmål B.1.4 Sysselsättningsgraden, särskilt bland unga vuxna, utomnordiskt födda och personer med funktionsnedsättning ska öka.

Delmålet kan uppnåsSocial trygghet

Delmål B.1.5 Kunskapsstaden Umeå ska utvecklas med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling.
Huvudområde B.1
Sidan uppdaterad: 2020-02-28

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.