Livsmiljöbarometern

Levnadsvanor

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de nationella Folkhälsomålen 6, Levnadsvanor; ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel samt minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping och överdrivet spelande om pengar.

Den fysiska omgivningen; luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön, det vill säga boende, skola, fritid, transporter och konsumtion är alla områden som påverkar förutsättningar för folkhälsan på individuell nivå. I Umeå kommun ska medborgarna ha tillgång till rent vatten och säkra livsmedel. Vidare ska det finnas möjlighet till friluftsliv och fysisk aktivitet.

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsÖkad fysisk aktivitet

Delmål B.2.1 Andelen av befolkningen i procent som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå, minst 30 minuter per dag, ska öka.

Det blir svårt att nå delmåletGoda matvanor och säkra livsmedel

Delmål B.2.2 I Umeå kommun ska medborgarna ha tillgång till säkra livsmedel och ha goda matvanor.

Osäkert om målet kan uppnåsMinskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping & spelande

Delmål B.2.3 Barn och ungas bruk av tobak och droger ska minska. Berusningsdrickande och riskkonsumtion av alkohol ska minska.
Huvudområde B.2
Sidan uppdaterad: 2020-02-27

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.