Livsmiljöbarometern

Folkhälsa

Umeå kommun ska ha "Sveriges bästa folkhälsa 2020". Folkhälsoarbetet är ett led i arbetet för ett socialt hållbart Umeå. En god folkhälsa innebär en god fysisk och psykisk hälsa hos alla gruppen i samhället. Utgångspunkten för Umeå kommuns folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Många olika verksamheter och aktörer är drivande i folkhälsoarbetet. Umeå kommun samarbetar även med Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå Universitet, SKR och Folkhälsomyndigheten.

I introduktionen till var och ett av de tre huvudområdena kan du läsa om vilket eller vilka av de 8 nationella folkhälsomålen som berörs.

Målen indelas i tre strategiska områden:
1. Livsvillkor
2. Levnadsvanor
3. Hälsa

I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa social hållbarhet och god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att får bra livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Översiktlig statistik finns i de rapporter som livsmiljöbarometern årligen tar fram och på stadsdelsnivå återfinns statistik i dokumenten- Folkhälsan i Umeå kommun och rapporten ”Folkhälsan i Umeå kommun – psykisk ohälsa".

Under 2019-2020  kommer en fördjupad enkätundersökning att gå ut till innevånare i Umeå kommun för att på områdesnivå komplettera de indikatorer som följts över tid och presenterats i rapporterna på livsmiljöbarometern och utvärdera kommunfullmäktigemålet om ”Sveriges bästa folkhälsa 2020”.

Utvecklingen går åt rätt håll 11 nyckeltal utvecklas positivt
Ingen uppmätt förändring 9 nyckeltal är oförändrade
Utvecklingen går åt fel håll 7 nyckeltal utvecklas negativt
Data saknas 3 övriga nyckeltal

11 nyckeltal utvecklas positivt

Nyckeltal B.1.1.1
Nyckeltal B.1.2.5
Nyckeltal B.1.3.1
Nyckeltal B.1.4.2
Nyckeltal B.1.4.6
Nyckeltal B.1.5.2
Nyckeltal B.2.3.1
Nyckeltal B.2.3.2
Nyckeltal B.3.1.2

Dokument

I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer samt bedömning av målen.
Här beskrivs folkhälsoindikatorerna i detalj.

Kontakt: Ann-Margrethe Iseklint, Umeå kommun

Uppföljning B
Sidan uppdaterad: 2020-03-18

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.